Leveringsvoorwaarden

Megastocks Leveringsvoorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

(a). Dit en voorwaarden nl zijn van toepassing op leveringen deur van alle aanbiedingen, verkopen nl de de vennootschap, van een bedrijf genaamd stoffen V.O.F.. Mega. (inschrijvingsnr. KvK. nl 08115799 van diens rechtsopvolger ontmoette ondermeer de handelsnaam www.megastoffen.nl, hierna te noemen mega stoffen, alle lint mega Mario werkzaamheden aan gedaan, de chirurgische materialen in opdracht van derden, alsmede op alle arbeidsovereenkomsten in de meest Chambres zin van het woord deur mega materialen ontmoette verwelkt aangegaan.

b. Deze voorwaarden nl gels zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woonwagenwerk van de vestigingsplaats van de bij overeenkomst opnieuw betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst dood stond is van uit, dan wel tien uitvoer hadden möten gelegd.

(c). India de koper/opdrachtgever inkoopvoorwaarden uit zijn deze voor mega materialen bindend voor zover deze afwijken van deze niet-leveringsvoorwaarden.

d. Top van lipide van this en voorwaarden, stoffen deur mega te minder tijd toegepast/toegestaan ten voordele van de koper/opdrachtgever, geven laatstgenoemde het helemaal onze later daarop te beroepen nooit voor de garantie van zulk een afwijking als voor hem / haar voor vaststaand TRANS Europese netwerken op te ijzer.

e. Wanneer koper/opdrachtgever in een andere dan de Nederlandse taal van deze algemene voorwaarden kennis neemt van heeft nemen nl waardoor Kim sprake is van de deur de tekst ingegeven interpretatieverschillen prevaleert de Engelse versie boven de buitenlandstalige, tenzij mega materialen daar uitdrukkelijk schriftelijk overexperienced van neemt.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

(a). Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weergave deur mega materialen gedaan nl gebaseerd op aanvraag eventueel bij verstrekte gegevens.

b. De deur mega materialen in afbeeldingen, catalogi, websites, mappen, tekeningen van op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, afwerking van resultaten, genomen möten bij benadering nl vrijblijvend te zijn verstrekt. Mega van materialen is aan deze opgave onjuistheden in deze gegevens dan ook geen niet gebonden nl aanvaardt buducnost aansprakelijkheid voor organisatoren.

ARTIKEL 3.1: GARANTIE/ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

(a). Van de opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst ontmoette mega materialen onverschillig voor deze daarbij op onze neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal ruimte van maken ter beschikking te prestatie van verdorren andere dan ook te doen een nl, anderen in de ruimste zin.

b. Alle voldaan mega materialen gesloten arbeidsovereenkomsten eerst zijn bindend na schriftelijke bevestiging deur mega materialen, is dan wel doordat mega materialen ontmoette de uitvoering van de opdracht aangevangen. Tip aanvullingen van beleidswijzigingen op bovenbedoelde arbeidsovereenkomsten mega bind stoffen eerst, nadat en voor zover deze deur mega materialen zijn geaccepteerd nl schriftelijk bevestigd. Koper/opdrachtgever wordt geacht beleidswijzigingen van aanvullingen op gesloten arbeidsovereenkomsten te hebben.28. 28 opdrachtgever/koper geaccepteerd, India niet voldaan mega materialen binnen 8 dagen, Nenny hij van de wijziging/aanvulling lore heeft genomen had van het maken van hebben 28, schriftelijk tegen deze wijziging(en) nl / van aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Koper/opdrachtgever wordt genomen lore te hebben.28. 28 van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat mega materialen ontmoette de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen. Omdat de directie nl eventueel hij/zij de deur de directie daartoe uitdrukkelijk gemachtigd, Canada nl zoals sluiten genaamd mega materialen arbeidsovereenkomsten.

(c). Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk in tegenstelling tot dan zou zijn overeengekomen, mega materialen te voor alle tijde het geheel heeft hiel de opdracht van gedeeltelijk deur de te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze werken, voorwaarde mega Kip op dat materialen krijgen,. desnoods achteraf, schriftelijk machtigt trans-European Networks op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze verplichtingen machtiging enigerlei jegens mega materialen zou Kaka doen ontstaan.

ARTIKEL 3.2: IN AANVULLING; OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

(a). Daar waar toepassing/arbeidsovereenkomsten op overexperienced weerwil ontmoette de alsdan casual verzenden wet doden permanent viraj nl de koper/opdrachtgever tientallen daar terecht op beroept, Zab mega materialen dienaangaande de d van de respecteren het NAT. Betekent dit, dat bepalingen in deze voorwaarden de omwille van hun algemene karakter omstandigheden op enig moment conflictueus zijn voldaan de natte betreft, alsdan daaraan ondergeschikt couette zijn.

b. Goederen de deur mega materialen aan koper/opdrachtgever zijn geleverd op basis van de deur opdrachtgever/koper, geheel van gedeeltelijke, opgegeven lint koper/opdrachtgever niet mooie geld geretourneerd maatvoering Ahmed geweest.25.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

(a). Mega van materialen is, behoudens het bepaalde in de voorwaarden van artikel 9 van deze niet aansprakelijk voor weer jammer, hetzij nl direct / indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van zee plannen, aan de overeenkomst, tenzij dit aan opzet haar is schuld van grove te wijten. Derhalve aanvaardt mega materialen dit ook niet bij grove calamiteiten, zoals bij brand, waterschade nl onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen.

b. India de deur mega materialen geleverde goederen op ith moment is verwelkt voordat de nl / of omstandigheid dan ook bij koper/opdrachtgever nl van bij de allergische reactie een teweeg brengt mega materialen daar nooit deur nl / van zijdens-koper/opdrachtgever aansprakelijk voor te maken. Niet zin in directe zin in indirecte.

(c). India mega materialen trajecten enige andere spreken ter zake van de overeenkomst Schade van cockpit-Sani zijn, zal de deur verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het haar factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betrokken goederen nl / van diensten, zulks ontmoette een maximale van EURO 50,00 (zegge; vijftig euro).

d. Een beroep op deze voorwaarden appaji de betalingsverplichting van de koper/opdrachtgever jegens mega materialen niet op.

ARTIKEL 5: LEVERTIJD NL PLAATS VAN LEVERING

(a). De in de aanbiedingen, bevestigingen nl contracten genoemde levertermijnen naar beste weten gedaan zijn nl is couette zoveel mogelijk in acht genomen, maar zij zijn niet voor mega bindmiddelen.

b. Overschrijding van deze termijnen, lint verwelkt oorzaak dan ook, geeft nooit van de koper/opdrachtgever het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst van niet-nakoming van een verplichting uit de desbetreffende verwelkt voor hem overeenkomst van uit sommige anderen, al dan klinknagel voldaan aan deze overeenkomst zaden WITB, overeenkomst voortvloeien Sani.

(c). Excessieve bij overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van mega stoffen, Zab mega materialen in nader overleg treden ontmoette koper/opdrachtgever.

d. Levering vaak af het bedrijf geweest van materialen van een andere deur mega materialen te mega pålen plaats.

e. Wanneer deur mega diensten materialen, verkochte goederen van aan geven Oden, nb aan de koper/opdrachtgever te zijn aan omringd Oden, lint deze niet geaccepteerd, zijn geest zij gedurende drie weken ter beschikking van koper/opdrachtgever. Tijdens deze periode Goederen zijn opgeslagen voor rekening van koper/opdrachtgever. NB genoemde periode ABC het totaalbedrag dat bij afname van nakoming verschuldigd zou zijn vermeerderd ontmoette nl pensioen, de smaak van koper/opdrachtgever gevorderd zijn Hanif, ook zonder levering van bedoelde goederen van diensten. De betaling wordt dan genomen te zijn uitgevoerd als schadevergoeding aan mega materialen.

f. India de koper/opdrachtgever niet van niet tijdig voldoet aan een anderen weer uit deze van uit ontmoette de opdracht zaden WITB overeenkomst voortvloeiende verplichting, is gerechtigd mega materialen, na de koper/opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben.28. 28 gesteld-zonder tussenkomst - de 1st gen. zilv, te, zonder dat mega materialen gehouden tot Petit schadevergoeding is schorten op.

ARTIKEL 6: VERVOER NL TRANSPORTRISICO

(a). De keuze aan mega van het transportmiddel is materialen.

b. Het vervoer van de bij mega materialen bestelde/gekookt goederen geschiedt voor rekening van de koper/opdrachtgever. Dit geldt evenzo ten aanzien van retourzendingen.

(c). Alle bij mega materialen goederen bestelde/gekookt, inclusief eventueel deur koper opdrachtgever terug te zenden goederen, irriteren vanaf het ogenblik van afzending voor Sameh van de koper/opdrachtgever. Ook wanneer franco levering van overeengekomen van Sani zijn, is de koper/opdrachtgever aansprakelijk voor alle stoorzender tijdens het vervoer gel Eden.

d. De goederen welke uitsluitend op de begane Sabrina afgeleverd. India van goederen andere dan op de begane serve Ryan te zijn behoeftigen, extra kosten zijn de hieraan nl Sameh verbonden geheel voor rekening van koper/opdrachtgever. India van koper/opdrachtgever ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, in tegenstelling tot bezienswaardigheden in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan heeft het mega juiste stoffen om de aflevering om te zetten.31. 31 in een afhaa lplicht van het deur koper/opdrachtgever aan de vervoerder opgegeven adres, Nenny dit middels achterlating van een schriftelijke mededeling koper/opdrachtgever gezegde in kennis heeft gebruik te maken.

e. Bij aankomst / wordt gebruikt in ontvangstneming van goederen de koper/opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. India alsdan blijkt dat een schande aan goederen van toegebracht materiaal is, Harry is regen alle Maat Elen ter verkrijging van een schadevergoeding van de voldoen aan vervoerder te. Deur van de ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt deur van weefsels, verklaart koper/opdrachtgever benoemde mega hebben.28. 28 de goederen in goede staat te ontvangen.

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

(a). Voor iedere opdracht stelt mega afzonderlijk een Prezzo van een tarief enorme materialen. This van Prezzo voor dit tarief is uitsluitend bedoeld bedrag als het te betalen voor de deur mega materialen van te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De bekende Ladinisch gene kostprijsfactoren, koersen, Ion, belastingen, rechts, in de showset genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan, vrachten, enz. Ingeval van van een verhoging van deze factoren is mega materialen aangeboden (installateurs) gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

b. Onder de prijs van het tarief vallen dus niet de heffingen van overheidswege van andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies enz.

(c). Mega van materialen is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q... Depot van zekerheid te ijzer (in de vóór het van een bankgarantie).

d. Mega materialen behoudt ons het vrij voor verzendkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

(a). 1. Tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is overeengekomen, is de betaling van de deur mega materialen toegezonden facturen te binnen 8 gescheiden (acht) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen nl zonder enkele voor de compensatie van. (a). 2 bij internettransacties een website, zoals bijvoorbeeld bij webwinkel/webshop activiteiten geschiedt de betaling vooraf middels een op de site betalingswijze aangegeven, dan wel op een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen andere wijze.

b. Mega van materialen is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minim paling van 2% in rekening te brengen, echte dit is alsdan uitdrukkelijk op de factuur te zijn vermeld. Deze toeslag kan zijn afgetrokken van het factuurbedrag, India het factuurbedrag binnen 5 (vijf) werkdagen na factuurdatum wordt betaald.

(c). Alle betalingen dienen zonder aftrek van schuldvergelijking, te scheidden kantore tien van mega materialen voor op een deur mega materialen aan te wijzen Bank of girorekening.

d. Kortingen Kaka uitsluitend is verleend na onderling overleg tussen mega materialen nl koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk is in tegenstelling tot de overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij grootboekposten kan op voorgaande kortingen gaan na zijn beroep gedaan.

ARTIKEL 9: RECLAMES

(a). Top reclames, zowel op levering van goederen, als op. verleende dienst nl op factuurbedragen, dienen ontvangst binnen veertien dagen na van de producten van de service van van de vraag feit zuren, schriftelijk en aangetekend bij mega materialen ingediend te zijn, van nauwkeurige opgave van de waarop de reclames feiten betrekking hebben.28. 28. Het vrij AMPAS op van de koper/opdrachtgever vervalt ten aanzien van deur van benoemde deze Tesch, omgekeerde Tesch zijn goederen. Dit geldt waarvan de duim evenzo bij aangebroken goederen van goederen van beschadigd is.

b. Reclames ten aanzien van de 6:233 sub in deze voorwaarden als ondermeer bedoeld in artikelen bevriezen een van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een van meerdere grond van het onredelijk bezwarend zijn bevriezen op) dienen eveneens binnen veertien dagen na kennisneming van deze voorwaarden voor het tijdstip waarop gezegde redelijkerwijs kennisgenomen geweest.25 Ahmed schriftelijk nl aangetekend bij mega materialen te zijn ingediend van nauwkeurige opgave van de waarop de reclames feiten betrekking hebben.28. 28. Het juiste lof op vervalt op het moment dat de overeenkomst is dood stond. Onze Cheryl beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een van de zee in deze voorwaarden Koper/opdrachtgever doet afstand van het verlangen, voor zover de eventueel, bevriezen onredelijk bezwarend gevoelde deur de voorgeschreven niet zijn wetgever dwingend.

(c). Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, zij niet genieten van zee zijn ontvangen nl koper/opdrachtgever geacht wordt het geleverde nl / van te hebben goedgekeurd. Wanneer mega materialen van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, vrij heeft zij het, pålen het te zij een in onderling overleg Het geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren tot aan koper/opdrachtgever, zij het een nieuwe levering over te gaan is ontmoette Instanthouding van de bestaande overeenkomst, zulks van de verplichting van de koper/opdrachtgever om het verkeerd aan mega van ondeugdelijk geleverde franco te retourneren stoffen; een nl andere materiaal ter keuze van mega.

d. Mega van materialen is slechts op basis van ingediende reclames lore te nemen, wanneer de betrokken koper/opdrachtgever op het ogenblik van indiening van zijn al zijn reclames aan bestaande verplichtingen jegens mega stoffen, uit nl waaruit verdord overeenkomst dan ook voortvloeiende Dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

e. Retourzendingen de niet van zijn gefrankeerd afwijking van verpakt, couette deur mega materialen is geweigerd. Alle retourzendingen Koper van van opdrachtgevers gescheiden voor hun rekening nl Sameh.

ARTIKEL 10: NEMEN/ONTBINDING EN OPSCHORTING

(a). Mega stoffen heeft het recht, India de koper/opdrachtgever in enig opzicht in gebreke is uitgevoerde leveringen, ken van blijft aan zijn verplichtingen voldaan eerder betrekking tot deur mega werkzaamheden stoffen uit hoofde anderen, te voldoen, haar verplichtingen jegens Koper/opdrachtgever op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst(en) geheel van gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een nl andere zonder deur koper/opdrachtgever op enigerlei wijze te aansprakelijk gebruik te maken van zijn Hanif nl onverminderd de mega materialen toekomende recht. Mega stoffen heeft dit ook Gary, India hij bij koper/opdrachtgever sprake is van een Faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, anderen vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm / zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van mega Drie van deze ging stoffen omstandigheden. Alle van de mega worstelen van stoffen op koper/opdrachtgever alsdan zijn voor haar verpakkings opeisbaar.

b. De deur hem ontmoette mega materialen gesloten overeenkomst(en) wenst te annuleren/ontbinden India koper/opdrachtgever, dan is mega materialen eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te voorzijde, dan wel is koper/opdrachtgever, zulks naar keuze van Mega materialen. annuleringskosten verschuldigd van minim paling 30% van de verkoopwaarde.

(c). De deur mega materialen geleverde textielproducten nl / gelet hebben.28. 28 van halfafgewerkte op de aard en fabricage technieken van deze producten een maat-, kleur-, structuur-en / of samenstellingstolerantie. Een afwijking binnen geld en tolerantie geeft opdrachtgever/koper geen hiel dode ontbinding van opschorting van de overeenkomst op te nemen.

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE ERVARING VAN JACK BETALING

India de betaling van de deur mega materialen toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 8 (acht) Uur na factuurdatum, wordt de koper/opdrachtgever geacht van juridische proces in verzuim te zijn nl heeft mega stoffen, zonder nadere ingebrekestelling, het hak de koper /. de opdrachtgever over het gehele deur hem verschuldigde bedrag af van de vervaldag, een pensioen in rekening te brengen ter hoogte van de juridische achtste kraam-pensioen ontmoette een minimum van 1% per maand voor een gedeelte gezegde, onverminderd de aan mega goede stoffen van Verder toekomende. op de invordering vallende kosten waaronder het recht om alle, zowel Libre als gehoudenheid verdord incassokosten laatste zijn gefixeerd bij voorbaat op 15% van het te voorste bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro) NB: Daar waar de wetgever aan de deur van de koper/opdrachtgever te vergoeding buitengerechtelijke incassokosten bij natte heeft bepaald, is de koper/opdrachtgever gehoudenheid incassokosten verschuldigd krachtens het bepaalde daarin.

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN DE EIGEN KATHEDRAAL

(a). Zolang een koper/opdrachtgever aan mega materialen geen volledige betaling van de deur mega aan hem goederen, onderdelen, installaties nl / van uitgevoerde werkzaamheden heeft uitgevoerd geleverde stoffen, Sameh blijven deze voor rekening nl van de komende koper /. goederen van opdrachtgever nl / DOM van mega onbetwiste bestelwagen, het materiaal zelf.

b. India voldaan betrekking tot een verplichting van de opdrachtgever/koper opnieuw uit de overeenkomst de verkochte goederen nl / van Ken werkzaamheden niet nakomt, is mega materialen van zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen van de materialen terug te nemen, in welk zijn ontbonden, heel onverminderd het geval de overeenkomst zonder tussenkomst is ABC van mega materialen zo nodig in de wet van buiten te vergoeding van eventueel deur mega materialen gel Eden van nog te lijden medelijden, waaronder begrepen: gel Eden gederfde winst, links, pensioen, Vervoerskosten, enz...

(c). Mega materialen behoudt ons het vrij voor om goederen gereedschappen, materialen, auto's, geel, waardepapieren, (financiële) bescheiden enz., verwelkt zij van koper/opdrachtgever van verwelkt titel dan ook, van onze heeft, voor trans Europese bestelwagen Networks te houden, totdat Koper /. opdrachtgever volledig aan diens financiële nl andere verplichtingen jegens mega stoffen heeft voldaan. -7 - d. Voor grootboekposten ontmoette een koper/opdrachtgever gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft mega materialen het hak het aldaar geld en verlengd eigendomsvoorbehoud op RS voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren.

ARTIKEL 13: MAKE-OVER

(a). Ontslaat materialen over maakt mega van haar verplichtingen jegens de koper/opdrachtgever. Als overmachtsfactoren aangemerkt is: zodanige gebeurtenissen nl toestanden het een duidelijk aanwijsbare nl direct werkende uitoefenen invloed op het bedrijf mega stoffen, zoals: ernstige storingen in haar productieproces, oproer, nl oorlog (ook buiten Nederland). epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting Dungeon van ongeval, vervoer bij ziekte van beschadiging van haar personeel, beperkingen van de invoer van andere beperkingen van overheidswege, enz... Mega van materialen is haar verplichtingen ontslag ongeacht van Overdrive maakt van onze voorgedaan heeft in haar eigen bedrijf, dan wel Verdrag, zoals in bedrijven van grossiers toeleveranciers drager, enz...

b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge is van Overdrive van macht mega materialen zonder tussenkomst gerechtigd, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor tien hoogste vraagt maanden op te hetzij de overeenkomst geheel van tien Ayodele te schorten, ontbinden, zulks ter beoordeling van mega materialen. Koper/opdrachtgever žal van de tien deze deur mega materialen genoom beslissing schriftelijk ontvangen was vers.

ARTIKEL 14: ONTWERPBESCHERMING

(a). Tien van alle behoeve van koper/opdrachtgever vervaardigde producten, geleverde diensten enz. Mega materialen eventueel de aanzwezig wenst auteursrechten van andere immateriële beschermingsrechten uitdrukkelijk aan ons te houden. Gebruik van nl alternatief van ontwerpen minuten / van ideeën van mega materialen is tien strikte werkwoord Oden, tenzij mega materialen hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend nl aan alle deur mega materialen ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.

b. India koper/opdrachtgever ons niet aan het gestelde houdt van 14a maakt mega materialen zonder nadere ingebrekestelling nl / tussenkomst van is, zou de aanspraak op een minim van paling van EUR 11.500,00 (zegge; elfduizend nl vijfhonderd euro) per dag voor een gedeelte gezegde. dat die overtreding voortduurt.

Artikel 15: garanties

(a). Deur mega materialen wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule, wanneer zijn meegeleverd bij de producten. In de gevallen treedt de garantie eerst in werking is nadat mega materialen schriftelijk aangetekend deur de koper/opdrachtgever van zijn verzoek in kennis gebruik te maken van.

b. Deur wordt Kim mega materialen van wel garantie verleend, maar zonder dat Kim sprake is van een verstrekte garantieclausule, dan bedraagt de herinnerde van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering van de goederen betreft. Ook hier serveert mega materialen van eerst schriftelijk aangetekend deur koper/opdrachtgever van diens verzoek in kennis te zijn gebruik te maken.

(c). Fabrikant bevat de garantie van goederen van de geleverde ver van Ging, zulks naar keuze van mega materialen. Onheil van buitenaf kan nooit dode weer verplichtende garantieverlening deur mega lijden weefsels.

d. De ter reparatie Inge zelfstandig naamwoord goederen voor Sameh verblijven in alle gevallen van de koper/opdrachtgever bij mega materiaal van derde bij een deur mega materialen hier van voor ingeschakelde.

ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN

Uitsluitend India mega materialen dit tevoren schriftelijk aan koper/opdrachtgever heeft bevestigd, genieten van de deur van zijn náam mega materialen zoals zichtzending voor toont beschouwd, afgeleverde goederen tentoonstellingen, beurzen en / of voor anderen deur mega materialen aan te geven doeleinden. Ook op zichtzendingen zijn deze "Algemene Voorwaarden" onverkort van toepassing.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE VAN RECHT

17.1 op juist alle aanbiedingen, toepassing nl ontmoette mega materialen te sluiten overeenkomsten is Nederlands van toepassing.

17.2 alle geschillen zullen onderworpen aan het oordeel van absoluut de bevoegde recht is in het arrondissement van Overijssel, dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde instantie is, zulks evenwel ter keuze van mega materialen.

17.3 het staat mega materialen evenwel vrij ons op ulation gewenst ogenblik te Kaka nl zoals beroepen op het geldend recht van het land waar koper/opdrachtgever gevestigd is. Alsdan Zab in afwijking van het soorten hier van 17.2, het zijn geschil onderworpen aan de absoluut bevoegde in het rechtsgebied van de koper/opdrachtgever.

17.4 mega stoffen heeft het vrij om situatie tientallen op ontmoette deur haar te houden beroepen op het Weens Koopverdrag gewenst moment. In dat geval ABC de rechtbank van het rechtsgebied waar mega materialen is gevestigd bevoegd zijn dienovereenkomstig te oordelen. Mega przystanku weefsels van Afgeboorde van de koper/opdrachtgever niet vooraf in kennis te.

17,5 India van van van sub artikel. Artikel van deze "Algemene Voorwaarden" strijdig is met de natte nl / van deur mega materialen wordt toegepast doet dit dwingend hiel nl daardoor geen werking heeft, dan wel dat het niet geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

SLOTBEPALING:

Deze voorwaarden zijn ten behoeve van mega nl gedeponeerd stoffen samengesteld deur de Incassokamer B.V... NL van de toepasselijkheid van haar huidige nl toekomende algemene verkoop-levering-en betalingsvoorwaarden dood wat gekomen, ontmoetten elkaar in achtneming van het bepaalde in afdeling 3 boek 6 BW. Op deze algemene en voorwaarden roest © copyright tevens het van "De Incassokamer B.V..."