Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Megastocks

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door de de vennootschap onder firma genaamd Megastocks V.O.F. (inschrijvingsnr. K.v.K. 08115799 en of diens rechtsopvolger met ondermeer de handelsnaam www.megastocks.nl, hierna te noemen Megastocks, aan derden gedaan, op alle door Megastocks in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door Megastocks met derden aangegaan.

b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

c. Indien de koper/opdrachtgever inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor Megastocks niet bindend voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.

d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Megastocks te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van koper/opdrachtgever, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.

e. Wanneer koper/opdrachtgever in een andere dan de Nederlandse taal van deze algemene voorwaarden kennis neemt of heeft kunnen nemen en er sprake is van de door de tekst ingegeven interpretatieverschillen prevaleert de Nederlandstalige versie boven de buitenlandstalige, tenzij Megastocks daar uitdrukkelijk schriftelijk afstand van neemt.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door Megastocks gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.

b. De door Megastocks in afbeeldingen, websites, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. Megastocks is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 3.1: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Megastocks, onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.

b. Alle met Megastocks gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Megastocks, dan wel doordat Megastocks met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden Megastocks eerst, nadat en voor zover deze door Megastocks zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Koper/opdrachtgever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Megastocks gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien koper/opdrachtgever niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Koper/opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat Megastocks met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen. Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens Megastocks overeenkomsten sluiten.

c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Megastocks te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Megastocks hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens Megastocks zou kunnen doen ontstaan.

ARTIKEL 3.2: IN AANVULLING; OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

a. Daar waar er opdrachten/overeenkomsten op afstand in weerwil met de alsdan heersende wetgeving tot stand komen en de koper/opdrachtgever zich daar terecht op beroept, zal Megastocks dienaangaande de inhoud van de betreffende wet respecteren. Dit betekent, dat bepalingen in deze voorwaarden die omwille van hun algemene karakter in die omstandigheden op enig moment conflictueus zijn met de betreffende wet, alsdan daaraan ondergeschikt zullen zijn.

b. Goederen die door Megastocks aan koper/opdrachtgever worden geleverd op basis van de door koper/opdrachtgever, geheel of gedeeltelijke, opgegeven maatvoering kunnen niet door koper/opdrachtgever rechtsgeldig worden geretourneerd.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

a. Megastocks is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt Megastocks dit ook niet bij grove calamiteiten, zoals bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen.

b. Indien de door Megastocks geleverde goederen op enig moment in welke vorm en/of omstandigheid dan ook bij koper/opdrachtgever en of bij derden een allergische reactie teweeg brengt is Megastocks daar nimmer door en/of zijdens koper/opdrachtgever aansprakelijk voor te stellen; niet in directe zin noch in indirecte zin.

c. Indien Megastocks wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 50,00 (zegge; vijftig euro).

d. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de koper/opdrachtgever jegens Megastocks niet op.

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Megastocks niet bindend.

b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft koper/opdrachtgever nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van Megastocks, zal Megastocks in nader overleg treden met koper/opdrachtgever.

d. Levering geschiedt af het bedrijf van Megastocks of een andere door Megastocks te bepalen plaats.

e. Wanneer door Megastocks, verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper/opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken ter beschikking van koper/opdrachtgever. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van koper/opdrachtgever. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van koper/opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan Megastocks.

f. Indien de koper/opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is Megastocks gerechtigd, na de koper/opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat Megastocks tot enige schadevergoeding is gehouden.

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

a. De keuze van het transportmiddel is aan Megastocks.

b. Het transport van de bij Megastocks bestelde/gekochte goederen geschiedt voor rekening van de koper/opdrachtgever. Dit geldt evenzo ten aanzien van retourzendingen.

c. Alle bij Megastocks bestelde/gekochte goederen, inclusief eventueel door koper opdrachtgever retour te zenden goederen, reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de koper/opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de koper/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.

d. De goederen worden uitsluitend op de begane grond afgeleverd. Indien goederen anders dan op de begane grond dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico's geheel voor rekening van koper/opdrachtgever. Indien koper/opdrachtgever ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan heeft Megastocks het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van koper/opdrachtgever aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels achterlating van een schriftelijke mededeling koper/opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.

e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de koper/opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens Megastocks, verklaart koper/opdrachtgever de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

a. Voor iedere opdracht stelt Megastocks afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Megastocks te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is Megastocks gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheidswege of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc..

c. Megastocks is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

d. Megastocks behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

a.1. Tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is overeengekomen, dient de betaling van de door Megastocks toegezonden facturen te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie. a.2 Bij internettransacties via een website, zoals bijvoorbeeld bij webwinkel/webshop activiteiten geschiedt de betaling vooraf middels een op de site aangegeven betalingswijze, dan wel op een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen andere wijze.

b. Megastocks is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 5 (vijf) werkdagen na factuurdatum wordt betaald.

c. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van Megastocks of op een door Megastocks aan te wijzen bank- of girorekening.

d. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Megastocks en koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

ARTIKEL 9: RECLAMES

a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Megastocks te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de koper/opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte, verwerkte goederen. Dit geldt evenzo bij aangebroken goederen of goederen waarvan de verpakking beschadigd is.

b. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als ondermeer bedoeld in artikel 6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen veertien dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden, schriftelijk en aangetekend bij Megastocks te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Koper/opdrachtgever doet afstand van het zich nadien beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn voorgeschreven.

c. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt koper/opdrachtgever geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer Megastocks van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan koper/opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de koper/opdrachtgever om aan Megastocks het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van Megastocks.

d. Megastocks is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken koper/opdrachtgever op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens Megastocks, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

e. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door Megastocks worden geweigerd. Alle retourzendingen van kopers of opdrachtgevers geschieden voor hun rekening en risico.

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

a. Megastocks heeft het recht, indien de koper/opdrachtgever in enig opzicht in gebreke is of blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door Megastocks uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens koper/opdrachtgever op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door koper/opdrachtgever op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de Megastocks toekomende rechten. Megastocks heeft dit recht ook, indien er bij koper/opdrachtgever sprake is van een Faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van Megastocks, dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van Megastocks op koper/opdrachtgever zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.

b. Indien koper/opdrachtgever de door hem met Megastocks gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is Megastocks eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is koper/opdrachtgever, zulks naar keuze van Megastocks, annuleringskosten verschuldigd van minimaal 30% van de verkoopwaarde.

c. De door Megastocks geleverde textielproducten en/of fournituren hebben gelet op de aard en fabricage technieken van deze producten een maat-, kleur-, structuur- en/of samenstellingstolerantie. Een afwijking binnen de geldende tolerantie geeft koper/opdrachtgever geen recht tot annulering, ontbinding of opschorting van de overeenkomst.

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

Indien de betaling van de door Megastocks toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, wordt de koper/opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Megastocks, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de koper/opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan Megastocks verder toekomende rechten, waaronder het recht om alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro) NB: Daar waar de wetgever de aan koper/opdrachtgever door te belasten buitengerechtelijke incassokosten bij wet heeft bepaald, is koper/opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

a. Zolang een koper/opdrachtgever aan Megastocks geen volledige betaling van de door Megastocks aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van Megastocks.

b. Indien een koper/opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is Megastocks zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Megastocks zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door Megastocks geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..

c. Megastocks behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto's, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van koper/opdrachtgever onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat koper/opdrachtgever volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens Megastocks heeft voldaan. - 7 - d. Voor transacties met een koper/opdrachtgever gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft Megastocks het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren.

ARTIKEL 13: OVERMACHT

a. Overmacht ontslaat Megastocks van haar verplichtingen jegens de koper/opdrachtgever. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf Megastocks, zoals: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc.. Megastocks is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc..

b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Megastocks gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van Megastocks. Koper/opdrachtgever zal van de ten deze door Megastocks genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

ARTIKEL 14: ONTWERPBESCHERMING

a. Van alle ten behoeve van koper/opdrachtgever vervaardigde producten, geleverde diensten etc. wenst Megastocks de eventueel aanwezige auteursrechten of andere immateriële beschermingsrechten uitdrukkelijk aan zich te houden. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en/of ideeën van Megastocks is ten strengste verboden, tenzij Megastocks hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door Megastocks ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.

b. Indien koper/opdrachtgever zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt Megastocks zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.

Artikel 15: GARANTIES

a. Door Megastocks wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule, wanneer die bij de producten zijn meegeleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat Megastocks schriftelijk aangetekend door de koper/opdrachtgever van zijn verzoek in kennis is gesteld.

b. Wordt er door Megastocks wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantieclausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient Megastocks eerst schriftelijk aangetekend door koper/opdrachtgever van diens verzoek in kennis gesteld te worden.

c. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, zulks naar keuze van Megastocks. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door Megastocks.

d. De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de koper/opdrachtgever bij Megastocks of bij een door Megastocks hiervoor ingeschakelde derde.

ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN

Uitsluitend indien Megastocks dit tevoren schriftelijk aan koper/opdrachtgever heeft bevestigd, kunnen de door of namens Megastocks afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door Megastocks aan te geven doeleinden. Ook op zichtzendingen zijn deze “Algemene Voorwaarden” onverkort van toepassing.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

17.1 Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Megastocks te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter in het Arrondissement Overijssel, dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van Megastocks.

17.3 Het staat Megastocks evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar koper/opdrachtgever gevestigd is. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder 17.2 gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de koper/opdrachtgever.

17.4 Megastocks heeft daarnaast het recht om zich op ieder door haar gewenst moment te mogen beroepen op het Weens Koopverdrag. In dat geval zal de rechtbank van het rechtsgebied waar Megastocks is gevestigd bevoegd zijn dienovereenkomstig te oordelen. Megastocks behoeft koper/opdrachtgever hierover niet vooraf in kennis te stellen.

17.5 Indien enig artikel of sub. artikel van deze “Algemene Voorwaarden” strijdig is met de wet en/of dwingend recht en daardoor geen werking heeft, dan wel dat het niet door Megastocks wordt toegepast doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

SLOTBEPALING:

Deze voorwaarden zijn ten behoeve van Megastocks samengesteld en gedeponeerd door De Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomende algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het bepaalde in BW boek 6 afdeling 3. Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van “De Incassokamer B.V.”